top of page

Sổ chung đứng tên tối đa bao nhiêu người?

Hiện nay việc góp tiền để nhận chuyển nhượng (cùng mua chung) một thửa đất khá phổ biến. Trong trường hợp này thì có phải nhiều người cùng đứng tên sổ đỏ không?Sổ đỏ có thể đứng tên nhiều người cùng sở hữu

Điều 207 Bộ luật Dân sự quy định, sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán.

Như vậy, các chủ sở hữu có quyền thỏa thuận với nhau để xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chung.

Cạnh đó, theo khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Theo quy định trên thì khi có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận sẽ ghi đầy đủ tên tất cả những người đó.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, ghi thông tin của người khi có chung quyền sử dụng đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận như sau:

- Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp giấy chứng nhận; tiếp theo ghi "Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)".

- Trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản cấp một giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì giấy chứng nhận được cấp cho người đại diện đó.

Trên giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện, dòng tiếp theo ghi "Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:... (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)".

- Trường hợp ghi trên trang 1 giấy chứng nhận không hết thì dòng cuối trang 1 ghi "và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận này".

Nguồn: dandautu.vn

6 lượt xem
bottom of page